试题详情

I(xi,yj) ________ I(yj, xi),I(xi,yj) ________ I(xi),I(xi,yj) ________ I(yj)